Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.msh.com.pl

(zwana dalej „polityka prywatności”)

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Medical
Solution for Help (zwanej dalej „MSH”) pod adresem www.msh.com.pl (zwanej dalej
„Serwis”) jest Gabriela Komorowska - Hudziak prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Gabriela Komorowska – Hudziak MSH, AQUA ESTHETIC
z siedzibą w Krakowie, ul. Skrzatów 4 (31 – 560), NIP: 6751285555, REGON: 121378118.

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa
o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie
w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH
SERWISU

 

W ramach Serwisu, MSH przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu poprzez
formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu (zwane dalej „gośćmi”);

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH
PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU

 

Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

1. umożliwienia gościom skontaktowania się z MSH poprzez Serwis;
2. umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą MSH.

 

W zakresie danych osobowych gości, MSH przetwarza wyłącznie kategorie danych zawarte w
formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce „kontakt”.

Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na
zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia
procedury odpowiedzi na zapytanie.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie
stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą
o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie
dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. Gabrielę
Komorowską - Hudziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Komorowska
– Hudziak MSH, AQUA ESTHETIC z siedzibą w Krakowie, ul. Skrzatów 4 (31 – 560), NIP:
6751285555, REGON: 121378118 w celu przeprowadzenia procedury odpowiedzi na
zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej MSH oraz w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu
bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

3. KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU

 

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu MSH korzysta
z wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego Studio AS – Sławomir Białota, Łukasz Sikora z
siedzibą w Mogilanach, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych gości w swoim
imieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz umowy powierzenia danych osobowych.

Studio AS – Sławomir Białota, Łukasz Sikora z siedzibą w Mogilanach świadczy na rzecz MSH
usługi programistyczne w zakresie Serwisu. Informacje w zakresie plików cookies stosowanych
w ramach Serwisu dostępne są pod
linkiem https://msh.com.pl/component/content/article/2uncategorised/2cookies?Itemid=101
Zachęcamy do zapoznania się z polityką cookie.

 

4. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE GOŚCI SĄ PRZETWARZANE
W RAMACH SERWISU

 

Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób
i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w
obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich,
tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się
za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portal
społecznościowy Facebook, serwis internetowy Youtube czy portal Google + (zwane dalej
łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych
udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych
funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości
przez te podmioty zewnętrzne.

 

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty
zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

5. PRAWA GOŚCI

 

Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a
także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.

 

Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz
złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu
nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

6. ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych
osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii
danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi.

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi
na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w


zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie
europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii.

***

 

Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia
2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie,
przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków
elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

 

W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook, Google + oraz
Youtube. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych
serwisach.